24. apr. 2024 o 18:24
TASR, Koktejl

Európska komisia spustila právne konania voči Slovensku: Ostávajú nám dva mesiace!

placeholder
Európska komisia oznámila, aké právne kroky vedie voči členským krajinám, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva EÚ (ilustračné foto).
Zdroj: iStock

Ak neposkytneme uspokojivé odpovede, eurokomisia vyvodí stanoviská.

Domáca politika
24. apr. 2024 o 18:24
Európska komisia spustila právne konania voči Slovensku: Ostávajú nám dva mesiace!

Ak neposkytneme uspokojivé odpovede, eurokomisia vyvodí stanoviská.

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, aké právne kroky vedie voči členským krajinám, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva EÚ. Štyri konania sa týkajú aj Slovenska, informuje spravodajca TASR.

V oblasti energetiky EK cez odôvodnené stanovisko vyzvala Slovensko a Holandsko, aby v plnej miere previedli do svojho práva smernicu EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov. Smernica poskytuje právny rámec pre rozvoj obnoviteľnej energie v EÚ a stanovuje záväzný cieľ do roku 2030 zaistiť najmenej 32 percent energie z obnoviteľných zdrojov v hrubej konečnej spotrebe energie, ako aj osobitné ciele pre sektory vykurovania, chladenia a dopravy. Zároveň uľahčuje účasť občanov na prechode na čistú energiu.

Termín na zavedenie smernice do vnútroštátneho práva bol 30. jún 2021. EK v januári zažalovala Slovensko na Súdnom dvore EÚ za to, že neoznámilo žiadne opatrenia na implementáciu smernice. SR následne oznámila svoje opatrenia, avšak po ich posúdení eurokomisia zasiela dodatočné odôvodnené stanovisko, pretože transpozícia smernice nie je dokončená. Slovensko má dva mesiace na to, aby prijalo potrebné opatrenia, v opačnom prípade EK opäť postúpi prípad Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti finančných služieb EK nalieha na Slovensko, aby zlepšilo svoj rámec dohľadu nad sektorom poisťovníctva. Komisia zaslala formálne upozornenie za neplnenie si povinností podľa smernice Solventnosť II, pretože Národná banka Slovenska (NBS) neprijala včasné a presvedčivé opatrenia dohľadu voči nevyhovujúcej slovenskej poisťovni. Podľa EK je účinný dohľad kľúčovým predpokladom budovania dôvery v jednotný trh, pričom nedostatky v jednom členskom štáte majú vplyv na celú EÚ. Slovensko má dva mesiace na to, aby odpovedalo a vyriešilo nedostatky.

V oblasti mobility a dopravy zaslala eurokomisia Slovensku, Bulharsku, Estónsku, Írsku, Chorvátsku a Slovinsku odôvodnené stanovisko. Nepreviedli totiž do vnútroštátnej legislatívy smernicu EÚ z roku 2021, ktorá zjednodušuje opatrenia na napredovanie pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) tým, že sprehľadňuje postupy udeľovania povolení a verejného obstarávania.

Konečný termín na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva bol 10. august 2023. Komisia zaslala vlani v septembri uvedeným členským štátom formálne výzvy a po preskúmaní odpovedí sa domnieva, že ešte stále smernica neplatí. Dotknuté členské štáty majú na prijatie potrebných opatrení dva mesiace, v opačnom prípade ich EK môže zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

V oblasti digitálnej ekonomiky sa Slovensko ocitlo v skupine s Cyprom, Českom, Estónskom, Poľskom a Portugalskom. Komisia im vyčíta, že neurčili a nesplnomocnili koordinátorov digitálnych služieb podľa zákona o digitálnych službách. Členské štáty tak mali urobiť do 17. februára 2024. Estónsko, Poľsko a Slovensko dodnes svojich koordinátorov digitálnych služieb neurčili a Cyprus, Česko a Portugalsko koordinátorom neposkytli potrebné právomoci. Po formálnych výzvach majú dva mesiace na to, aby vyriešili nedostatky. Ak neposkytnutnú uspokojivé odpovede,eurokomisia ako ďalší krok zašle odôvodnené stanoviská.